Nỗi khổ trần ai

19/02/2022 Đăng bởi: Nguyễn Hồng Long

Từ nay xin mọi người chú ý bảo trì vệ sinh cống thoát nước nhé. Xin đừng tắc rồi mới thông. Hay thông khi sắp sửa tắc

 

Viết bình luận của bạn: